One Embedder, Any Task: Instruction-Finetuned Text EmbeddingsOriginal Source Here

Hongjin Su, Weijia Shi, Jungo Kasai, Yizhong Wang, Yushi Hu,
Mari Ostendorf, Wen-tau Yih, Noah A. Smith,Luke Zettlemoyer, Tao Yu1

Continue reading on Medium »

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: