Derin Öğrenme Mimarileri: LeNet, AlexNet, GoogleNet, VGGNet, ResNetOriginal Source Here

Bir önceki yazımda Derin Öğrenmede Bilgisayarlı Görü başlığı altında evrişimsel sinir ağından (CNN- convents) bahsetmiştik. Bu yazımda ise…

Continue reading on Medium »

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: