ربات‌ها در خدمت وکیل ها و مراجعان‌شانOriginal Source Here

وکیل ها در یک روز عادی چه کارهایی انجام می‌دهند؟ تحقیق در مورد پرونده‌ها، پیش‌نویسی خلاصه‌ی پرونده، مشاوره دادن به مراجعان و … . با این‌که…

Continue reading on Medium »

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: