เรื่องของการทำ Data VisualizationOriginal Source Here

เรื่องของการทำ Data Visualization

การวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้กราฟที่ประสิทธิภาพ ถ้ามีมากกว่า 1

ตัวแปร

Data Visualization

เป็นกระบวนการสร้างภาพเชิงโต้ตอบ เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มรูปแบบต่างๆและรับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากข้อมูล ตัวอย่างรูปแบบ ดังนี้

ตัวอย่าง Code — การพล๊อตข้อมูลลงแผนที่ใน Matlab

lon = (-170:10:170);

lat = 50 * cosd(3*lon);

A = 101 + 100*(sind(2*lon));

C = cosd(4*lon);

Data Distribution

ตัวอย่าง Code — ดูการกระจายตัวใน Matlab

boxplot(data,Cylinders)

Model Assumptions

Linear regression และ วิธี Classification อื่นๆ กับการตั้งสมมติฐานบางอย่าง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปร ระหว่างตัวแปรอิสระที่ต่างกันดังนั้นการแสดงภาพจึงเป็นกุญแจสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานเหล่านี้เช่นกัน

Loop Analytics

สามารถติดตามเนื้อหาความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ประยุกต์ใช้กับโปรแกรม Matlab ได้ที่ Facebook Page : (2) Matlab bkk center | Facebook

AI/ML

Trending AI/ML Article Identified & Digested via Granola by Ramsey Elbasheer; a Machine-Driven RSS Bot

%d bloggers like this: